หลวงพ่อหมี ฐานกโร วัดป่าอ้อมแก้วอรัญญาวาส
หลวงพ่อหมี ฐานกโร
วัดป่าอ้อมแก้วอรัญญาวาส
ธรรมโอวาท : หลวงพ่อพระอาจารย์หมี ฐานกโร

การเบียดเบียนสัตว์อื่น บุคคลอื่น คือการลดคุณค่าในตัวเอง การเหยียบย่ำทำลายสัตว์อื่น บุคคลอื่นให้บอบช้ำน้ำใจ คือ การเหยียบย่ำทำลายจิตใจของตนให้บอบช้ำน้ำใจเช่นเดียวกัน การรักษาน้ำใจบุคคลอื่นด้วยเมตตาธรรม อภัยทาน เป็นการยกระดับคุณค่าของจิตใจตัวเองขึ้นมาให้สูงส่งสง่างาม คู่ควรแห่งธรรมส่วนหนึงในธรรมโอวาท หลวงพ่อพระอาจารย์หมี ฐานกโร
อบรมคณะศิษย์ก่อนฉันเช้า 13 มิถุนายน 2561


ธรรมโอวาท : หลวงพ่อพระอาจารย์หมี ฐานกโร

การเบียดเบียนสัตว์อื่น พระพุทธเจ้า หลวงปู่ หลวงตา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านจึงให้มาภาวนาให้มันเจ็บปวด ให้มันทุกข์ ให้มันอด ให้มันอยาก ให้มันลำบาก ให้มันบึบ มันคั้น ให้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะเข้าใจทุกข์ ให้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะเห็นทุกข์ มันมันทุกข์มากๆ มันจึกจะเบื่อหน่ายทุกข์ มห้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะหาหานทางออกจากทุกข์ ให้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะปล่อยวางทุก ให้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะว่างจากทุกข์ ให้มันทุกข์มากๆ มันจึงจะสิ้นสุดซึ่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง นี่ทุกข์คือยาวิเศษ ทุกข์ นั่นแหละ คือ ธรรม

ผู้ใดเห็นทุกข์ ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต

ส่วนหนึงในธรรมโอวาท หลวงพ่อพระอาจารย์หมี ฐานกโร
อบรมพระเณร ฆราวาสในวัด ก่อนฉันเช้า 13 มิถุนายน 2561

ดูธรรมะหลวงพ่อหมีทั้งหมด


ธุดงควัตร 13


ธุดงค์วัตร คือพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสมาทานเป็นเครื่องกำจัดกิเลส ทำให้สามารถที่จะเกิดวิชาเพื่อที่จะดับขันธื 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมความมักน้อย ความสันโดษเป็นต้น มีทั้งหมด 13 ข้อ

 • ปังสุกูลิกังคะ คือการถือใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ไม่ใช่ผ้าที่มีผู้ถวายหรือใช้แต่ผ้าบังสุกุลที่เขาทิ้งแล้ว
 • เตจีวริตังคะ คือการถือไตยจีวรเป็นวัตร เป็นการใช้ผ้า 3 ผืนและละเว้นการครอบครองผ้าเพื่อใช้สอยเกิน 3 ผืน
 • ปิณฑปาติกังคะ คือการถือเที่ยวบิณฑบาตรเป็นวัตร ไม่รับนิมนต์ฉันตามบ้าน
 • สปทานจาริปังคะ คือการถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับ ไม่เลือกบ้าน
 • เอกาสนิกังคะ คือการถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัตร หรือการฉันครั้งเดียว หลังจากที่ลุกขึ้นแล้วจะไม่ฉันอาหารอะไรอีกเลย
 • ปัตตปิณฑิกังคะ คือการถือการฉันแต่ในบาตรเป็นวัตร หรือการฉันเฉพาะในบาตรภาชนะเดียว ละเว้นการฉันในภาชนะอื่น
 • ขลุปัจฉาภัตติกังคะ คือการถือการละเว้นจากการรับอาหาร ซึ่งเมื่อเริ่มลงมือฉันแล้ว จะไม่รับอาหารที่มีคนมาถวายจากอาหารที่ตนมี
 • อารัญญิกังคะ คือการถือการอยู่ในป่าเป็นวัตร อยู่ห่างจากบ้านคนอย่างน้อย 25 เส้น
 • รุกขมูลิกังคะ คือการถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตร ละเว้นจากการค้างแรมในที่มุงบัง
 • อัพโภกาสิกังคะ คือการถืออยู่กลางแจ้งเป็นวัตร ละเว้นจากการค้างแรมในที่มุงบัง จะอยู่ในที่กลางแจ้งเท่านั้นและไม่อาศัยโคนไม้
 • โสสานิกังคะ คือการถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร คือการอาศัยอยู่ในป่าช้า ละเว้นจากการอยู่สุขสบาย
 • ถาสันถติกังคะ คือการถืออยู่ในแต่เสนาสนะที่ผู้อื่นจัดให้ และไม่เลือกเสนาสนะด้วยตนเอง หรือการที่ผู้อื่นให้ไปพักอย่างไร ก็พักอาศัยในที่นั้นๆ
 • เนสัชชิกังคะ คือการถือการนั่งเป็นวัตร เว้นการนอน ประกอบไปด้วย 3 อริยาบถ คือ นั่ง ยืน เดิน

กวาดตาด

กวาดตาด หรือ กวาดใบไม้ เป็นข้อวัตรปฏิบัติของพระเณร วัดป่าอ้อมแก้วอรัญญาวาสในช่วงเวลาเที่ยงวันเป็นต้นไป

ก่อไฟต้มน้ำ

ก่อไฟต้มน้ำ เพื่อสรงน้ำครูบาอาจารย์ในช่วงเย็นของวัน

ถูศาลา เช็ดพระประธาน

ข้อวัตรถูศาลา เช็ดพระประธาน เป็นข้อวัตรอีกข้อหนึ่งที่สำคัญ เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระบบระเบียบของศาลา

ดูข้อวัตรปฏิบัติทั้งหมด

หลวงพ่อหมี ฐานกโร วัดป่าอ้อมแก้วอรัญญาวาส

พระกรรมฐาน : สายวัดป่า

คำว่าพระกรรมฐาน แปลว่า พระที่มีงานทำ พระที่มีที่ตั้งแห่งงาน งานพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้เป็นอสุภกรรมฐาน พิจารณาลงสู่ อนิจัง ทุกขัง อนัตตา งานภายในคือการรักษาจิตใจให้มีสติพัฒนาจิตใจให้เจริญตามธรรม ตามพระวินัย ตามธุดงควัตร ๑๓ ขันธวัตร ๑๔ ส่วนงานภายนอกคือพัฒนาวัดวาอาราม ก็จะเป็นพระกรรมฐานทั้งภายในและภายนอก นี่แหละคือ พระ อาศัยเอาความเพียรเป็นที่ตั้ง เอาขันติเป็นเครื่องอยู่ เอาสัจจะธรรม เป็นเครื่องต่อสู้ พระเณรก็จะรู้ธรรมเป็นธรรม จากการทำงาน ถ้าได้ทำแล้ว ต้องทำให้ดี ถ้าทำไม่ดี ไม่ต้องทำ เหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านภาวนา บำเพ็ญเพียร ท่านก็ลำบาก อดสู้ อดทน ตอนแรก สุดท้ายก็ต่อสู้กับกิเลสจนเอาชนะ ละอาสวะให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิง จนได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูง สบาย ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ตลอดอนันตกาล


facebookpage หลวงพ่อพระอาจารย์หมี

tag: เซียนพระ พระสมเด็จ ปฏิปฏาพระธุดงกรรมฐาน พระเกจิ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธุดงกรรมฐาน ผ้าป่าสายหลวงปู่มั่น ทำบุญสายวัดป่า ข้อวัตรปฏิบัติพระกรรมฐาน ธรรมแก้กิเลส ศิษย์วัดป่า พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ งานบญกฐินสายวัดป่า ครูบาอาจารย์ลุ่มแม่น้ำโขง ผ้าป่าภาคอิสาน ธรรมะวัดป่า พระเครื่อง พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายหลวงปู่มั่น ธุดงควัตร 13 ขันธวัตร 14